Министр орынбасары

 

Министр орынбасарының миннетлемелери.

 

– Өз кепиллигине киретуғын мәселелер бойынша қарарлар қабыллаў ҳәм өз комплексине жүкленген ўазыйпа ҳәм фунциялардың атқарылыўы ушын шахсан жуўап береди;

 

– Министрлик бөлим басшылары ҳәм хызметкерлериниң министрлик искерлигиниң айырым участкалары ҳәм бағдарларына басшылық, соның менен бирге, министрлик аймақлық бөлимлери жумыслары ушын жуўапкершилик дәрежесин министр көрсетпесине тийкарланып белгилейди;

 

– Министрлик хызметкерлери тәрепинен оларға жүклетилген ўазыйпалар ҳәм миннетлемелерди ўақытында ҳәм сапалы атқарылыўын тәмийинлеў, Үй-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлиги басшылыгы тапсырмалары атқарылыўын кешиктирилиуине жолқоймаўды тәмийинлейди;

 

– Министрликке тийисли бөлимлери тәрепинен таярланған шереклик жумыс жобаларын көрип шығады, оларды министрге тастыйықлаўға береди ҳәм оларды атқарыўы үстинен министр көрсетпеси тийкарында қадағалаў алып барады;

 

– Министр көрсетпесине тийкарланып есабатлар, статистика мағлыўматлары, обьектлердеги қадағалаў тексериў нәтийжелерин ҳәм бошка информация материалларын анализ етилиўин тәмийинлейди;

 

– Ишимлик суў ҳәм канализация обьектлерин, ыссылық тәмийнаты системаларыны халық пунктлерин раўажландырыўдың схемалары ҳәм бас жобалары менен байланыстырған ҳалда раўажландырыўдың, модернизация ҳәм реконструкция етиў программаларын әмелге асырылыўын моныторың етиў.

 

– Ыссылық тәмийнаты системасында, атап айтқанда қайта тикленетуғын енергия дереклеринен пайдаланып, енергия ҳәм ресурсды тежейтуғын жаңа технология ҳәм үскенелерди енгизиў буйича комплекс илажларды әмелге асырыў.

 

– Орайлық казанхоналарды, ыссылық тармақларын модернизация ҳәм реконструкия етиў, соның менен бирге хожалықлар ишинде бөлек ыссылық тәмийнаты системаларын орнатыў бойынша Республика ыссылық тәмийнатын раўажландырыўдың программаларын әмелге асырыў.

 

– Көп квартиралы турақ-жай фондынан пайдаланыў, оны сақлап турыў ҳәм ремонтлаў саласындағы нызамшылық базасын және де жетилистириўди шөлкемлестириў бойынша министрга усыныслар киритеди;

 

– Министр көрсетпесине тийкарланып өз кепиллиги шеңберинде мәмлекетлик органлар ҳәм шөлкемлерде нызамшылықка муўапық Министрлик мәплерин қорғайды;

 

– Өзиниң теориялық ҳәм әмелий билимлерин асырыў үстинде ислейди, министрлик хызметкерлери менен нызам ҳәм нызам асты норматив-ҳүжжетлерин, соның менен бирге економикалық бағдардағы арнаўлы әдебиятларды үйренеди;

 

– Министрлик системасындағы структуралары шеңбериндеги мәселелер бойынша нызам ҳүжжетлерине әмел қылыў мәселелерин үйренип, усы искерлик натийжелилигин асырыўға қаратылған тийисли шаралар майданыдан министрге усыныслар киритеди;

 

– Сапа стандартларына сай келмайтуғын үй-жай коммунал хызметлер көрсетиў бойынша пуқаралар ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғалыўын тәмийинлеў мақсетинде министрге усыныслар киритеди;

 

– Министрдиң қарарлары, бөлимлердиң лаўазымлы шахслары ҳәм хызметкерлериниң ҳәрекети ямаса ҳәрекетсизлиги бойынша келип түсип атырған шағымларды көрип шығыўда тийисли қарарлар қабыллаўда министрге усыныслар береди;

 

– Үй-жай фонды ҳәм көп хожалықлы үйлерде имаратлар мүлк ийелерилери улыўма мүлкинен пайдаланыў, ремонтлаў ҳәм сақлаў мәселелерин тәртипке салаўшы норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди ислеп шығыўда өз усыныслары менен қатнасады;

 

– Мийнет нызамчылығы ҳәм ишки мийнет қағыйдаларына әмел етеди;

 

– Нызам ҳүжжетлерине муўапық басқа миннетлемелерге да ийе болады.