Normativ hújjetler

ÚY-JAY KOMMUNAL XÍZMET KÓRSETIW SISTEMASÍN BASQARÍWDÍ JÁNEDE JEDELLESTIRIW IS-ILÁJLARÍ HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 18-apreldegi  5017-sanlı

 

XÍZMET KÓRSETIW MINISTRLIGIN ShÓLKEMLESTIRIW HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 18-apreldegi  PQ-2900 sanlı qararı

ÓZBEKISTAN RESPUBLIKASÍ ÚY-JAY KOMMUNAL XÍZMET KÓRSETIW MINISTRLIGI, KÓP QABATLÍ ÚY-JAY FONDÍNAN PAYDALANÍWDÍ QADAǴALAW INSPEKCIYaSÍ HÁM DE «KOMMUNXIZMAT» AGENTLIGI HAQQÍNDAǴÍ NÍZAMLARDÍ TASTÍYQLAW HAQQÍNDA

Ministrler Kabinetiniń 2017 jıl 2 iyundaǵı 340-sanlı qararı

2017-2021 JÍLLARDA IShIMLIK SUW TÁMIYNATÍ HÁM KANALIZACIYa TARMAQLARÍN KOMPLEKS RAWAJLANDÍRÍW HÁM MODERNIZACIYa QÍLÍW DÁSTÚRI HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 20-apreldegi PQ-2910 sanlı qararı

2018-2022-JÍLLARDA ÍSSÍLÍQ TÁMIYNATÍ SISTEMALARÍN RAWAJLANDÍRÍW DÁSTÚRI HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 20-apreldegi PQ-2912 sanlı qararı

2017-2021 JÍLLARDA KÓP KVARTIRALÍ ÚY-JAY FONDÍN SAQLAW HÁM ONNAN PAYDALANÍW DIZIMIN JÁNEDE JEDELLESTIRIW IS-ILÁJLARÍ HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2017 jıl 24-apreldegi PQ-2922 sanlı qararı

 

KÓP KVARTIRALÍ ÚYLERDI BASQARÍW HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Nızamı 2019 jıl 7 noyabr WRQ–581 san

 

КОРРУПЦИЯҒА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ ҲАҚҚЫНДА

Өзбекистан Республикасы Нызамы 2017 жыл 3 январь ЎРҚ–419 сан

 

RESPUBLIKA SUW TÁMIYNATQ SISTEMASÍN JÁNEDE JETILISTIRIW HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2019 jıl 26-noyabrdegi PQ-4536 sanlı qararı

 

IShIMLIK SUWÍ TÁMIYNAT HÁM AQABA SUW SISTEMASÍN JÁNEDE JETILISTIRIW HÁMDE TARAWDAǴÍ INVESTICIYa JOYBARLARÍ NÁTIYJELILIGIN ASÍRÍW IS-ILAJLARÍ HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020 jıl 25-sentyabrdegi PF-6074 sanlı pármanı

 

NIZAMSHILIQ HÚJJETLERINIŃ ORINLANIWIN NÁTIYJELI SHÓLKEMLESTIRIWDE JERGILIKLI ATQARIWSHI HÁKIMIYAT UYIMLARI BASSHILARINIŃ JEKE JUWAPKERSHILIGIN KÚSHEYTTIRIWGE TIYISLI QOSIMSHA ILAJLAR HAQKINDA

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2021-jıl 10-fevraldaǵı PF–6166-sanlı Pármanı

 

 

MÁLIMLEMELESTIRIW HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Nızamı 2003-jıl 11-dekabr 560-II-sanlı

 

KÓP KVARTIRALÍ TURAQ JAYLARDÍ BASQARÍW SISTEMASÍN JÁNE DE JETILISTIRIW HAQQÍNDA

Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 20321-jıl 19-iyun PQ-5152 sanlı qararı