Сапа ҳәм көнликпе яки заманагөй коммуналшы нелерди билиўи керек?

Ықтыятлылық

 

Түрли жоғалтыўлардыӊ алдын алыў ҳәм тараўды оптималластырыўда бул оғада зәрүр. Ресурсларды басқарыў ҳәм туўры бөлистириў менен тараўдағы машқалаларды сезилерли дәрежеде кемейтиўге ерисиў мүмкин.

 

 

  Экологиялық пикирлеў

 

Энергия, суў, тәбий шийки өним сарпын кемейтиў ҳәм де шығындылар көлемин кемейтиўге қаратылған ҳәр қандай илажлар тәбияатты асыраўға хызмет етеди. Яғный, тежемлилик бабында тараўдың ўәкиллери бәршеге өрнек болыўы керек.

 

 

   Дөретиўшилик уқып

 

Дөретиўшилик қәбилети барлық тараўлар ушын әҳмийетли болып есапланады. Эстетик талғамныӊ бар екенлиги тутыныўшы зәрүриятын қандырыўда стандарт болмаған шешим табыў имканиятын береди.

 

 

 Жағдайды туўры баҳалаў

Анық белгиленбеген шәраятта да оператив шешим қабыл ете алыў, ўақыт ҳәм жағдайды ақылға сай басқарыў көплеген машқалалардыӊ алдын алыў имканиятын береди.

 

 

Лидерлик қәбилети

 

Жақсы коммуналшы күшли жәмәәт дүзиўи ҳәм өз алдына анық мақсетлер қойыўы керек:

 

–  машқаланы анықлаў;

 

–  ҳәрекетлер режесин дүзиў;

 

–  жәмәәтке мотивация бериў;

 

–  тек ғана жоқары көрсеткишлерди көзлеў.

 

 

Мижаз ҳәмийше ҳақ!

 

Клиент талабын туўры түсиниў ҳәм ол ушын идеал шешим усыныў коммунал тараўда оғада зәрүр. Себеби, инсанның басланғыш мүтәжликлери коммунал тараў менен байланыслы. Сол себепли, машқаланы сапластырыўда оперативлик ҳәм сапаға айрықша итибар қаратылыўы керек.

 

 

 ИТ саўатханлық

 

Коммунал тараўға жасалма интеллект ҳәм автоматласқан системаны енгизиў заман талабы. Бул технологиялардан пайдаланыў көнликпесин өзлестириў, оны тараўға қолланыў болса тийкарғы зәрүрлик есапланады.