Европада коммунал хызметлер

Егер Европада жасаў яки оқыў ушын ижараға үй алмақшы болсаңыз, дәслеп қандай коммунал хызметлерге пул төлеўиңиз кереклигини билиўиңиз керек. Европаның қайсы мәмлекетлеринде коммунал хызметлер арзан, қайсыларында болса керисинше қымбат? Олар арасындағы айырмашылық қаншелли дәрежеде сезилерли? Бул сизге қызық болса, бизни бақлаўда даўам етиң.

 

 

 

Европа мәмлекетлеринде турақ-жай коммунал хызметлер тарифи ҳәр жылы көрип шығылады, бирақ кем жағдайларда баха асырылыўына гүўа болыўыңыз мүмкин. Асырылған тәғдирде де, ол көп болмайды. Бул турақлы баха, шөлкем ҳәм қарыйдар ортасында туўры исленген мунәсибет ҳәм тармақтың сапасы менен өлшенеди. Турақ-жай коммунал хызмет бахалары мәмлекет тәрепинен қатаң қадағалаўға алынған. Коммунал хызметлерди усыныс етиўши жеке кәрханалар әмелде болып, олардың искерлиги де ҳүкимет тәрепинен анық белгилеп бериледи. Мәмлекет системаны монополластырыўға ҳеш жол қоймайды. Жеке кәрханалар арасында күшли бәсеки болып, бул жумыстың сапасы ҳәм бахасына унамлы тәсир өткереди. Соның менен бирге, жеке коммунал хызметлер усыныс етиўши кәрханалар мәмлекет тәрепинен тең ресурс пенен тәмийинленеди.

 

 

 

  Европада коммунал хызметлер инфраструктурасының жағдайы мәмлекет тәрепинен қатаң қадағалаўға алынады. Ол қәле мәмлекет ямаса мәмлекетлик емес шөлкем болсын, техникалық сазлық бойынша турақлы есабат берип барыўы керек. Кәрханалардың өзбасымшалығына жол қоймаў мақсетинде, мәмлекет тәрепинен ҳәр жылы тарифлар индексацияси ислеп шығылады, соның менен бирге кәрханалардың финанслық жағдайы мудами уйрениледи. Барлық компаниялар қалыс фирмаларда тексериўден өтип, оның нәтийжеси арнаўлы веб-ресурсларда жәрияланып барылады.

 

 

 Көпшилик Европа мәмлекетлери халқы коммунал хызметлерди мәмлекет ямаса мәмлекетлик емес шөлкемнен алыўды өзлери шешеди. Европаның ең көзге көринген мәмлекетлери орайластырылған ыссылық системасынан ўаз кешкен. Атап өтиўлеринше, бул жер асты қубырларын тез-тез оңлаў машқаласының алдын алады. Сол себепли дерлик ҳәр бир хожалықта арнаўлы қыздырыў системалары бар. Олар қаўипсизлик стандартларына толық жуўап берип, ресурстан ақылға сай пайдаланыў мүмкиншилигин береди.

 

 

        Европада ең қымбат мәмлекетлер дизимин Германия баслап береди. Екинши орынды Испания ҳәм Уллы Британия ийелеп турыпты. Салыстырғанда арзан мәмлекетлер қатарында Венгрия ҳәм Грецияны көритиўимиз мүмкин.