Балалар майданшасы не ушын керек?

Балалар ушын мөлшерленген ойын майданшалары текғана олардың ўақтын шақ өткериўде емес, бәлки, ақлый раўажланыўында да әҳмийетке ийе. Бир баланы өсирип кәмалға келтириў ҳәр бир ата-ана ушын үлкен жуўапкершилик. Сол себепли, балалар өмириниң басланған күнинен олардың физикалық саламат, ақлый жетик, социал жуўапкершилик ҳәм жаңа билимлерди өзлестириўге ылайық болыўы ушын зәрүр болған барлық шараятларды жаратыў керек. Балаларға байланыслы болған әмеллерде ең дәслеп олардың қызығыўшылықлары инабатқа алыныўы шәрт.

 

 

  Балалар ушын мүнәсип турмыс тәризин жаратыў барлық ата-ананың алдына қойған тийкарғы мақсети есапланады. Балалардың индивидуал қәбилетлерин раўажландырыў ушын кең мүмкиншиликлер жаратып бериў бундағы баслы ўазыйпа болып табылады. Соның менен бирге, олардың қаўипсиз ҳәм қолайлы болыўы да үлкен әҳмийетке ийе.

 

Балалар ойнайтуғын майданша жойбарын жаратыўда дәслеп баланың денсаўлығын, раўажланыўы ҳәм қәўипсизлиги инабатқа алынады. Ойын ўактында жығылыў, түртилиў сыяқлы жағдайлар көп гүзетиледи. Балалар менен байланыслы бундай бахытсыз ҳәдийселер балалар майданшасының мүмкиншилиги барынша қаўипсиз болыўы зәрүрлигин асырады.

Балалар майданшасы баланың жасына қарай 3 топарға бөлинеди.

 

Биринши топар 1-3 жасқа дейинги балаларға мөлшерленген ойын майданшасы. Бул жаста балалар толық ата-ана қадағалаўында болыўы керек, себеби олар денесин толық басқара алмайды ҳәм де ойын майданшалары бойынша оларда көнликпе қәлиплеспеген. Бул ўақытта ата-ана балалардың ойын майданшаларынан пайдаланыўын үйретиўи керек. Усыған муўапық ойын майданшалары да ата-ана қатнасы, балаларын ойнатыўы, үйретиўи ушын қолайлы болыўы керек.

 

 

 

 

Екинши топар ойын майданшалары 3-7 жасқа дейинги балаларды өз ишине алып, тийкарынан бала ойлаў қәбилетиниң раўажланыўына қаратылған болады.

 

 

 

Бул жаста ойын майданшалары қол бармақларын беккемлеў, вестибуляр аппаратты раўажландырыў, булшық етлерди күшейтиў, баланың психологиялық ҳәм социаллық көзқарасын қәлиплестириўге қаратылған болыўы керек. Бул жаста балалар актив, олар денелерин жақсы басқара алады. Өзинен шығып атырған күшли энергияны туўры сарп етиў мақсетинде логикалық пикирлеўге бағдарлаўшы ойын майданлары элементлери бул мақсетте қол келеди. Бул топар балаларының ата-аналары ойын процессинде қатнаспаса да, қадағалап турыўы керек.

 

 

Үшинши топар 7-12 жаслы балалар ушын болса ата-ананың қадағалаўы да шәрт емес. Олар өзлери биймәлел өйнай алады. Бул жастағы балалар ойын майданларының айырмашылығы күш жумсаў элементлериниң қөплигинде болып табылады. Қурамалы аппаратлар, горизонтал ҳәм вертикал сызықлар, раккодлар, бәлент слайдлар, телефериклар буған мысал болыўы мүмкин. Бул аппаратларға қойылатуғын тийкарғы талап шыдамлылық ҳәм исенимлилик пенен белгиленеди.

 

 

 

Дүнья көлеминде балалар майданшасының қаўипсизлиги бойынша қабыл етилген норма ҳәм стандартлар бар. Олар арасында ең тийкарғысы балалар майданшасын қурыўда ислетилетуғын материалдың сапасы менен өлшенеди. Себеби баланың денсаўлығы ҳәр нәрседен үстин.