Үйди ким қандай ысытады?

Көп мәмлекетлерде орайлық қиздырыў системасы жоқ. Олар хожалықларын қалай ысытады? Индивидуал қыздырыў системасының абзаллықлары неде?

 

  Индивидуал система ҳәр бир хожалық ушын айрықша қиздырыў механизмлеринен ибарат, бунда қарыйдар қәлеген қиздырыў усылын таңлай алыўы, соның менен бирге ыссылық бөлистириўин басқарыўы мүмкин. Нәтийжеде, тек ғана сарпланған дерек ушын пул төленеди. Коммунал төлемлерди кемейтиў болса қарыйдардың пухталығына байланыслы.

 

 

 

Соның менен бирге орайлық ыссылык системасы әмелде болмаған мәмлекетлерде әдетте бир ўақттың өзинде қатар мәмлекет ҳәм жеке компаниялар түрли бахаларда электр энергиясы ҳәм газ жеткереди. Қайсы компанияға ағза болыўын қарыйдардың өзи шешеди. Бул системаны жергиликли мобиль байланыс операторларына салыстырыў мүмкин.

 

Төменде орайласқан ыссылық системасынан дерлик ўаз кешип атырған мәмлекетлер ҳәм олардың айриқша қыздырыў технологиялары менен танысамыз.

 

Норвегия

 

Норвегияда электр энергиясы бирқанша арзан. Мәмлекет ысытыў системасының 70%и электр энергиясы менен ислейди ҳәм усыған байланыслы орайластырылмаған. Орайлық қыздырыў системасы әмелде болған объектлер пүткил мәмлекет бойлап шама менен 3 %, Норвегия пайтахты Ослода болса 10 % ти қурайды. Орайлық ысытыў ушын тийкарғы энергия дереги (49%) арнаўлы заводларда қосылатуғын ҳәр түрлы шығындылар есапланады.

 

 

 

АҚШ

 

Штатларда жылытыў системасы тийкарынан орайластырылмаған. Көп қабатлы үйлерде электр үскенелери қыздырыў ушын пайдаланылады. Оның ушын АҚШда көплеген инновциялық технологиялар бар. Аўыллық жерлердеги халық газ бенен ысынады. Бул мәмлекетте автоматласқан есаплагышлар есабына текғана қымбат орайлық қыздырыў системасынан ўаз кешиў, бәлки ҳәр кимге өз мүтәжликлерин есаплаў мүмкиншилиги берилген.

 

 

Канада

 

Ықлым шәраяты көзқарасынан Россияға жақын, бирақ Канадада халық онша тығыз емес. Бул жерде де қыздырыў системасы орайластырылмаған. Электр ысытқышлар (кондиционерлер) ҳәм газлы қазанхоналар жәрдеминде ҳәр бир хожалық индивидуал түрде ысытылады.

 

 

Китай

 

Мәмлекеттеги жумсақ ықлым себепли электр энергиясы тийкарынан қыздырыў ушын ислетиледи. Китайлылар кондиционерлерден тысқары өзлерин қыздырыў ушын электр жабынғыш ҳәм ысытқышлардан да пайдаланады. Айырым орынларда отын ямаса көмир менен ысытылатуғын печкалар ислетиледи. Орайлық қыздырыў бул жерде ықлымы салқынлаў болған Янцзе дәрьясының арқасындағы бир неше регионларда қолланылады.