Канализация қубырлары тығылғанда не қылыў керек?

Ақаба суў (канализация) қубырларының тығылыўы дерлик ҳәмме хожалықларда ушырасатуғын жағымсыз жағдай. Ол тек ғана инсан кейпиятына унамсыз тәсир өткерип қалмай, бәлки күнлик рузгершилик ислерди толық орынланыўында тосық болады.

Сантехник жәрдемисиз бул машқаланы сапластырыў мүмкинбе? Әлбетте! Бүгин усыныс етилетуғын буған байланыслы мағлыўматлар сизге қызықлы болыўы анық.

 

1. Белгили өлшемдеги қайнаған суўды иркиниш болған трубаға қуйыў. Бул көпшиликке таныс усыл болып, жеңил тығылыўлардың алдын алыўда кең пайдаланылады. Бирақ пластик материалдан таярланған қубырларда бундай етиўде абайлы болғаныңыз мақул. Себеби қайнаған суў пластик трубаларға зыян жеткереди. Егер қубырыңыз пластиктен ибарат болса, крайниктен ағыўшы ыссы суўды 10 минут әтирапында жағып қойыўыңыз керек болады.

 

 

 

 2. Канализация ҳәм трубалардағы тығылыўларды тазалаўға мөлшерленген арнаўлы сантехник әсбап (вантуз) жәрдеминде ҳаўа шығарыў арқалы машқаланы шешиў. Бул усыл да неше жыллар даўамында кең қолланылып, резинадан жасалған арнаўлы қуралды дерлик бәрше хожалықта табыў мүмкин.

 

 

3. Трубалардағы тығын жыйналып қалған май есабына пайда болған болса, жоқарыдағы усыллар жәрдем бериўи итималдан жырақ. Бундай жағдайларда сизге тутыныў содаси, дуз ҳәм сирке еритпесинен таярланатуғын “коктейлъ” жәрдем бериўи мүмкин. Жағдайдың дәрежесине қарай өз-ара тең муғдарда жоқарыдағы өнимлердиң араласпасын машқалалы жерге қуйып, үстин беккем жаўып қойыў арқалы нәтийжеге ерисиў мүмкин. Процесстен кейин әлбетте 5-10 минутта суў ағызып жибериў керек.

 

 

4. Хожалық химиялық қураллар менен тазалаў. Базар саўда орынларында ҳәр қыйлы химиялық тазалаў қуралларын табыў мүмкин. Бүгинги күнде исбилерменлер тәрепинен унтақ, суйық гелъ, гранулалар көринисинде жүзлеген әне сондай өнимлер усыныс етилип атыр. Оларды қәлеген дәрежедеги зыянлы қубырларды тазалаўда ислетиў нәтийже береди. Соның менен бирге, метал ҳәм де пластик трубалар ушын мөлшерленген арнаўлы түрлери де бар.

 

 

Тийкарынан тығынлар пайда болыў себеплерин ўақтында сапластырыў ең нәтийжели усыл есапланады. Оның ушын бир неше қағыйдаларды билип алыўымыз жеткиликли. Раковина арқалы ун, макарон, картошка, гүриш яғный қурамында крахмал болған өнимлерди илажы болғанынша трубаларға өткермеў керек. Себеби олар суў менен араласып, химиялық тәсирге кирисип, қурамын өзгертиреди ҳәм трубаларда қатып қалады. Сол себепли, мудами арнаўлы тутқышлардан пайдаланыў, майлы ыдысларды жуўғаннан соң, артынан әлбетте ыссы суў қуйып жибериў керек. Айына бир ямаса еки рет химиялық қураллар жәрдеминде қубырларды тазалап, профилактика жумысларын әмелге асырыў мақсетке муўапық болады.

 

Дерек: https://t.me/uyjoykommunaluz