Суў қубырлары музламаўы ушын не қылыў керек?

Suv quvurlari muzlamasligi uchun nima qilish kerak?

 

 

Ҳаўа температурасының кескин суўып кетиўи ақыбетинде қубырларда суў музлап қалыўы мүмкин. Буның алдын алыў ушын болса суўды турақлы түрде ашып койыў шәрт емес.

 

 

Егер үйиңизде қубырларда суў музлап қалған болса, оны еритиў ушын қәнийгелер хызметинен пайдаланыў яки үй шәраятында он өзиңиз сапластырыўыңыз мүмкин.

 

 

Суў қубырлары не ушын музлайды?

 

 

Суў қубырларынинг музлаўына төмендеги себеплер тәсир көрсетиўи мүмкин:

 

 

 

егар қубыр белгиленген чуқырлық (аймақларға қарап 70 смден 1 метрге шекем) та көмилмеген болса.

 

 

қубырлар ыссылық изоляциясы қылынмаған болса яки ыссылық изоляциясыниң тығызлығы бузылса;

 

 

 

Көбинесе суўық ҳаўа қубырларының металл ҳәм пластмасса элементлерине, буўынларына, асондай-ақ, қубырлардың сыртқы бетине тәсир көрсетеди.

 

 

 

Бундай тәбиий ҳәдийсе көлемин әпиўайы көз бенен көриў яки арнаўлы үскенелерсиз анықлаў мүмкин:

 

 

қубырды әсте тақылдатып урып көриң – муз бар жерде даўыс тақылдап шықпайды;

 

 

көбинесе суў қубырлары бир-бирине жалғанған жерлерде музлайди. Соның ушын дәслеп сондай тармақларды анықлап алың ҳәм муз барлығын тексериң;

 

 

қубыр сыртқы бетинде болған жерлерде күшли салқынлық бар-жоқлығын тексериң. Суўық самал бир неше саат ишинде күшли болмаған ағымды музлатып қойыўы мүмкин.

 

 

Музлаған қубырларды үй шәраятында еритиў ушын усыныслар:

 

 

 

Жыллы суўдан пайдаланың. Бул усыл суўдың турақлы зонасы анық белгиленген ҳәм ол киши болған ҳалларда танланады. Қубырдың ашық музлаған жерин таўар менен орап, үстине жыллы, ыссы суў қойың ҳәм суў температурасын әстелик пенен асырып  борың. Кранды ашың – бул муздың ериўин тезлестиреди. Ҳөлленген таўарлар болса ыссылықты бир мүддет услап турады, пластмасса яки металл қубырлар ишиндеги музды еритиўге имкан береди.

 

 

Феннен пайдаланың. Жыллы ҳаўа ағымын жарататуғын ҳәр қандай қурылмадан пайдаланыў мүмкин. Бул усыл қубырларда музлаған киши майданларды ысытыў ушын хызмет қылады.

Бирақ бул усыл пластик қаплама ҳәдден тысқары қызып кетиўи ҳәм ериўине себеп болыўы мүмкин. Сол себепли феннен пайдаланғанда техника қәўипсизлиги қағыйдаларына әмел қылың.

Егер раковина яки унитаз жақынындағы қубыр музлаған болса, оған қайнатылған дуз араласпасын (10 литр суў ушын 1 кг. дуз) қойың.

 

 

Унытпаң, бул усыллар қубырларда суў музлап қалыўының жеңил дәрежесине мөлшерленген. Авариялық жағдайларда әлбетте қәнийге хизметинен пайдаланыў лазым. Буның ушын “Өзсуўтәмийнат” Aжның аймақлық суў тәмийнаты кәрханалары диспетчерлик хизметине мүрәжәәт қылыўыңыз мүмкин:

 

 

“Қарақалпақ суў тәмийнаты” ЖШЖ диспетчерлик хызмети телефон номери: 61-226-51-67

 

 

Нөкис қалалық суў тәмийнаты филиалы диспетчерлик хизмети телефон номери: 1051

 

 

Дерек: uzsuv.uz