Зыянсызландырыў – ишимлик суўы қәўипсизлигиниң гилти

Zararsizlantirish – ichimlik suvi xavfsizligining kalitidir

 

 

Ишимлик суўы хлор жәрдеминде тазаланыўы ҳаққында еситкенсиз, бирақ неге енди хлорлаў усылы дүньяның көплеген мәмлекетлеринде, соның ишинде Өзбекстанда да кең қолланыўы ҳаққында жетерли мағлыўматқа ийе болмасаңыз керек. Төменде бул ҳаққында кеңирек түсиник берип өтемиз.

 

 

Суўды тазалаў иншаатларында суўды зыянсызландырыў түрли жоллар менен әмелге асырылыўы мүмкин: күшли оксидлеўшилер жәрдеминде хлор, хлорды өз ишине алған реактивлер, хлор диоксид яки ултрафиолет нурланыў сыяқлы физикалық усыллар менен. Зыянсызлантырыў узақ мүддетли бактерицид тәсирин тәмийинлейди ҳәм суўдың епидемик қәўипсизлигин кепиллейди.

 

Хлор яки хлорлы өнимлер дүньяның бәрше мәмлекетлеринде суўды тазалаўда кең қолланылады. Тийкарынан, Париж, Лондон, Ню-Ёрк, Мадрид, Москва ҳәм Токио сыяқлы кең тармаққа ийе ири қалаларда да.

 

Бугинги күнде суў иншаатларында натрий гипохлоритдан да пайдаланылмақта. Бул элемент өзине тән «қорықшы» болып, ол суўды оған патоген бактериялар ҳәм микроорганизмлердиң кирип келиўинен қорғайды, узақ ўақыт бактерицид тәсирге ийе, тармақтың нормал санитария жағдайын тәмийинлейди ҳәм екилемши микробиологик патасланыўдан қорғайды.

 

Ишимлик суўындағы хлор муғдары халқаралық ҳәм миллий қағыйдалар менен тартитке салынады. Олар инсан саламатлығына тәсир қылмай суўды толық дезинфексиялайтуғын тәризде ислеп шығылған.

 

Жәҳән ден саўлықты сақлаў шөлкеми Ишимлик суўындағы хлордың қалдық муғдары 0,5 мг/л.ден аспаўы кереклигин айтады. Өзбекстанның ЎзДСТ 951:2011 стандартына көре, қалдық хлор (суўдағы басқа элементлер менен бирлестирилген хлор) 0,2 ден 0,5 мг/л.ге шекем муғдарда болыўы керек.

 

Суўды тазалаў иншаатында суўдағы хлор консентрациясы әстелик пенен пәсейип барады, соның ушын аймақтың  түрли жерлеринде ишимлик суўындағы хлор ийиси ҳәр түрли сезилиўи мүмкин. Сондай-ақ, қалдық хлордың консентрациясына суўдың температурасы тәсир қылады: қанша пәс болса, онда хлор узағырақ қалады, соның ушын жазда хлор ийиси қысқа қарағанда кемирек сезиледи.

 

«Ишимлик суўының сыпаты» түсиниги өткен әсирдиң орталарында Жәҳән ден саўлықты сақлаў шөлкеми тәрепинен ислеп шығылған өзине тән тәрийпке ийе: Ишимлик суўы епидемик жақтан қәўипсиз, химиялық жақтан зыянсыз ҳәм белгили органолептик өзгешеликлерге ийе болыўы керек.

 

Усы тәрийпке тийкарланып, Ишимлик суўы инсан тәрепинен тутынылған пүткил өмири даўамында ден саўлық ушын қәўип туўдырмайтуғын суў болып есапланады. Бундай суў тек ғана ишиў учын, бәлки үй шәраятында, сондай-ақ, жеке гигийена учын да жуўап береди.

 

«Өзсуўтәмийнат» AЖ суў иншаатлары тәрепинен жеткизип берилип атырған Ишимлик суўы микробиологик, вирусологик ҳәм физикалық-химиялық көрсеткишлер бойынша Өзбекстан ҳәм жәҳән норматив ҳүжжетлери талапларына толық сай келеди ҳәм системадағы 96 дана лаборатория тәрепинен қадағаланады.

 

 

 

Дерек: uzsuv.uz