1-ноябрьден нызамшылықта нелер өзгереди?

 

  1. Ҳәр жылы ноябрьде “Кекселер ушын туризм айлығы” өткериледи

Ҳүкимет қарарына тийкар, ноябрь айы “Кекселер ушын туризм айлығы” деп жәрияланған.

 

Усы илаж шеңберинде аймақлардағы туризм инфраструктура объектлери тәрепинен ықтыярый усынылатуғын шегирме ҳәм акциялар Туризмди раўажландырыў мәмлекетлик комитетиниң веб-бетлеринде жәриялап барылады.

 

  1. Салық кодекси менен берилген жеңилликлер бийкар етиледи:

 

Жер салығы бойынша төмендегилер тәрепинен ийеленген жер участкалары:

 

– Саламатластырыў ҳәмде дем алыў орынлары, атап айтканда дем алыў үйлери;

 

– Халықтың ғалабалық дем алыўы ҳәм туризм ушын орынлар, егер олар исбилерменлик искерлиги ушын ажыратылған болса;

 

– санаторий-курорт объектлери, егер олар туристлик зоналарда жайласқан болса;

– Мал-мүлк салығы бойынша санаторий-курорт хызметлери көрсетиў ушын пайдаланылатуғын көшпес мүлк объектлери, егер олар туристлик зоналарда жайласқан болса.

 

 

  1. Ден саўлықты сақлаў уйымлары басқарыў хызметкерлерине ҳәр айлық үстеме төленеди

 

Ден саўлықты сақлаў министрлиги ҳәм оның аймақлық басқарыў уйымлары хызметкерлерине төмендеги муғдарда көп жыллық ислегени ушын ҳәр айлық үстеме төленеди (хошаметлеў коэффициентин есапқа алған ҳалда лаўазым ис ҳақысына қарата коэффициентлерде):

 

1 жылдан 3 жылға шекем– 0,3;

 

3 жылдан 5 жылға шекем– 0,6;

 

5 жылдан 10 жылга шекем– 0,8;

 

10 жылдан 15 жылға шекем– 1;

 

15 жылдан 20 жылға шекем– 1,2;

 

20 жылдан жоқары– 1,5.

 

 

  1. Мәмлекетлик тест орайы (МТО) ҳәмде Көркем-өнер академия хызметкерлериниң айлықлары асырылады

 

МТО басқарыў хызметкерлери лаўазым айлықларын анықлаўда тариф коэффициентлери 1,5 есе муғдарында қолланылады.

 

Өзбекстан Көркем-өнер академиясы орайлық аппараты хызметкерлериниң айлық ис ҳақысына 100 пайыз муғдарында айлық үстемелер белгиленеди.

 

 

  1. Экспортбап аўыл хожалығы өнимлерин жетистириў, таярлаў ҳәм қаплаў менен шуғылланыўшы исбилерменлерге өнимлерди сырт ел фитосанитария талапларына муўапықластырыўға әмелий жәрдем бериў ушын өсимликлер карантини мәмлекетлик инспекторлары бириктириледи.

Өз аймағында анықланған зыянлы организмлер ҳәмде фитосанитар дала қадағалаўын өткериў ҳаққындағы Өсимликлер карантини мәмлекетлик инспекциясына ықтыярый мүрәжат еткен ҳәм олардың ақыбетлерин сапластырған шахслар ҳәкимшилик жуўапкершиликтен азат етиледи.

 

 

  1. Бажыхана системасында жаңаша тәртип

 

Бажыхана системасында төмендегише тәртиплер орнатылады:

 

– Бажыхана жүк декларациясын рәсмийлестириў ўақты қәўип дәрежесинен келип шығып, 3 суткадан 1 күнге шекем қысқартылады;

 

– Бажыхана қадағалаўының альтернатив түрлерин қоллаўды кеңейтириў арқалы товарларды бажыхана менен бирге бақлап барыў жағдайлары қысқартырылады;

 

– Мәмлекетлик бажыхана комитетиниң қәўиплерди басқарыў системасы  автомобиль – шегара бажыхана постларында енгизиледи;

 

– транспорт қуралларын ўақтынша алып кириўде  тасыўшыға реал ўақыт режиминде электрон формада қайта алып шығыў мүддети тамамланыўынан алдын ўақтынша алып кириў мүддетин узайтыў ҳәм тийисли жыйымын төлеўди әмелге асырыў имканияты усынылады;

 

– “бажыхана аймағында қайта ислеў” бажыхана режиминде қайта ислеў өнимлериниң шығыў нормасын идентификациялаў ҳәм баҳалаў методикасы исбилерменлердиң өзи тәрепинен ислеп шығылады.

 

 

  1. Мобил байланыс операторлары ушын жеңилликлер

 

Мобил байланыс операторларына радиоэлектрон қурылмалар, әсбап-үскенелер ҳәм басқа қурылмаларды Өзбекстанға алып кириў рухсатнамасын, сатып алыў, орнатыў, жойбарлаў ҳәм қурыў ушын руқсатнама алмастан, белгиленген тәртипте расмийлестириў ҳуқықы бериледи.

 

Барлық министрлик ҳәм кеңселер, жергиликли атқарыўшы ҳәкимият уйымларында әмелдеги басшы орынбасарларынан бирине санластырыў бойынша орынбасар (Chief Digital Officer) ўәкилликлери жүклетиледи.

 

  1. Мәмлекетлик сатып алыўлар системасында жергиликли ислеп шығарыўшылар қатнасы кеңейтиледи

 

Мәмлекетлик сатып алыўлар системасында жергиликли ислеп шығарыўшылар қатнасын кеңейтиў мақсетинде:

 

– устав фондында мәмлекетлик үлеси 50 пайыз ҳәм оннан артық болған  юридикалық шахслардың улыўма баҳасы базалық есаплаў муғдарының  50 мың есесинен жоқары болған импорт товарлары сатып алыўларының мақсетке муўапықлығы ҳәр шеректе бақлаў кеңеслери тәрепинен мәжбүрий тәртипте көрип шығылады;

 

– сырт елде ислеп шығарылған өз алдына товарлар, сондай-ақ, шет елли шахслар тәрепинен орынланатуғын жумыслардың мәмлекетлик сатып алыўлардағы қатнасы ўақтынша қадаған етиледи ҳәм шегараланады;

 

– Мәмлекетлик сатып алыўлардағы қатнасы ўақтынша қадаған етилген ҳәм шегараланған, сырт елде ислеп шығарылған товарлар бойынша тендер (таңлаў) қатнасыўшылары усынысларын баҳалаўда жергиликли ислеп шығарылған товарларға қарата импорт товарларының CIP (Өзбекстан) баҳасынан 15 пайыздан көп болмаған муғдарда преференция бериледи.

 

 

Дерек: @huqiqiymalimleme