Көп квартиралы үйлер бойынша жаңа нызам: алдын сыналады – кейин енгизиледи

7.11.2019-жылдағы «Көп квартиралы үйлерди басқарыў ҳаққында»ғы ЎРҚ-581-сан Нызам жәрийаланды. Нызам нормалары айырым район ҳәм қалаларда дәслепки сынақтан өткериледи, кейин болса оңлаўлар киритилиўи мүмкин ҳәм соннан кейин ғана олар күшке киреди.

 

Бул ҳүжжет усы тараўды тәртипке солыўшы нызам ҳүжжетиниң үшинши версиясы есапланады: биринши нызам 1999-жылда, екиншиси 2006-жылда қабыл етилген еди. Топланып қалған мәселелер-ЖМТЖИШ ҳәм ҮЖКХ шөлкемлери шерикликлериниң пәс дәрежеделиги, көп квартиралы турақ-жай фондын басқарыў ҳәм оннан пайдаланыўда комплекс жантасыўдың ҳәмде оны пүтин сақланыўын тәмийинлеў үстинен қадағалаўдың әмелде емеслиги, соның менен бирге ҳуқық бузарлыклар, атап айтқанда ремонтлаў-қайта тиклеў жумыслары мүддетлери ҳәм қағыйдаларының бузылыўф сыяқлылар нызам шығарыўшылар тәрепинен нызам қайта көрип шығилыўын талап етти.

 

 

Жаңа нызам үстинде ислеў талай ўақыт талап етти. Нызам проекти жәмиетшиллик кабир йилча алдын усыныс етилген еди. Проект експертлер менен талқыланды, жергиликли ҳәм шет ел қәнигелер менен мәслаҳәтлесилди, буннан кейин болса билдирилген пикирлер, келиспеўшиликлер ҳәм усыныслар есапқа алынып,ҳүжжетке оңлаўлар киргизилди.