«Тараққиёт»: жасларды басшы лаўазымға тайынлаўда жаңа таңлаў

Жеңимпазлық жуўапкершилик жүклейди – дейди усы таңлаў жеңимпазы Нурсаид Султанов.

Бүгинги күн талабы тезлик пенен ҳәр қыйлы тараўларда әмелге асырылып атырған реформалар барысында жоқары билимли басқарыў кадрларын таңлап алыў ҳәм таярлаў, олардың резервин қәлиплестириў системасын жетилистириўди талап етпекте. Усындай дәўир талабына муўапық, республикамызда ҳәр 3 жылда бир мәрте перспективалы басқарыў кадрларын таңлап алыў бойынша «Тараққиёт (Раўажланыў)» республикалық таңлаўын өткерип барыў нәзерде тутылған.

 

 

Таңлаў өткериўден мақсет – перспективалы басқарыў кадрларының системалы тийкарда таңлап алыныўын тәмийнлеў, сондай-ақ, мәмлекетлик ҳәм хожалық басқарыў уйымлары, жергиликли атқарыў ҳәкимияты уйымлары, басқа мәмлекетлик уйымлар ҳәм шөлкемлери системасында олардың кәсиплик билимин үзликсиз жетилистирип барыўға көмеклесиўден ибарат.

 

Бул бойынша Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 30-майдағы «Перспективалы басқарыў кадрларын таңлаў тийкарында таңлап алыўдың заманагөй системасын жаратыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Усы қарарға муўапық, Өзбекстан Республикасы Президенти жанындағы Мәмлекетлик басқарыў академиясы, Инновациялық раўажландырыў министрлиги ҳәм «Буюк келажак» халық-аралық мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкеми тәрепинен қойылатуғын талаплар бойынша таңлаўда таяныш жоқары мағлыўматқа ҳәм тийисли лаўазымда кеминде 3 жыллық мийнет стажына ийе, 30 жастан 45 жасқа шекем болған (45 жаста қосылған ҳалда) Өзбекстан Республикасы пуқаралары қатнасыўы мүмкин.

 

«Тараққиёт» республикалық таңлаўында талабанлар 16 номинация бойынша өз тараўынан келип шығып қатнасыў имканиятына ийе. Таңлаў жеңимпазлары раўажланған сырт мәмлекетлердиң тараўға тийисли шөлкемлеринде таңлаўдың тийисли номинациялары бойынша стажировка өтеўин өз ишине алатуғын «Басқарыў кадрларын таярлаў бойынша Президент бағдарламасы»на муўапық, 3 айлық курсларда оқыйды ҳәм оны өтегеннен кейин тийисли жөнелислер бойынша мәмлекетлик шөлкемлерде басшы лаўазымларға тайынланады.

 

 

Усы таңлаўға республикамыздан Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмат көрсетиў министрлиги Ишимлик суўы ҳәм ыссылық тәмийнаты кәрханалары жумысларын муўапықластырыў басқармасы баслығы Нурсаид Султанов қатнасып, «Коммунал хожалық тараўындағы ең жақсы басқарыўшы» номинациясы бойынша жеңимпаз болды.

 

Таңлаўда министрлик ҳәм кәрханалар, мәмлекетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, сондай-ақ, жергиликли ҳәм сырт еллердиң алымлары менен кәнигелери қатнасып, оның қалыс ҳәм әдалатлы өткерилиўин тәмийнледи. Таңлаўға қойылған талапларға талабанлардың мүнәсип екенлиги қатаң итибарға алынды.

 

Таңлаўдың финал басқышы жуўмағы бола 27-июль күни Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәсләҳәтшиси, Республикалық комиссияның баслығы Р.Қасимовтан жеңимпазлық дипломын алыў бахтына миясар болдым.

 

 

Бул имканиятлар бәршемиз, әсиресе, халқымыз, республикамыздың раўажланыўы ушын анық мақсет. Пикиримше, бул жүдә жақсы имканият. Биринши гезекте, талабанлар ушын, қалаберди жәмийет ҳәм мәмлекет ушын раўажланыў көрсеткиши артады ҳәм үлкен нәтийже береди. Мен де усы жойбарға өз үлесимди қосатугынлығымнан бахтиярман,-дейди таңлаў жеңимпазы Н.Султанов.

 

 

Мәмлекетимиздиң жәнеде раўажланыўы жолында пидайылық пенен хызмет ететуғын билимли, талапшаң, излениўшең, зийрек ҳәм жигерли жасларды болажақ басшы кадрлар сыпатында жетилистириў өз гезегинде оларға жәмийетимиз алдында үлкен жуўапкершилик ҳәм талап қояры сөзсиз.

 

Г.Жүгинисова «Еркин Қарақалпақстан» газетасы арнаўлы хабаршысы.

 

Сүўретте: Таңлаў жеңимпазы Н.Султанов.

Дерек: “Еркин Қарақалпақстан” газетасы.