Келеси ҳәпте Президент Қарақалпақстанға келиўи күтилмекте

12-август күни Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев басшылығында видеоселектор жыйналысs өткерилди. Селектор даўамында Президент келеси ҳәпте басында Қарақалпакстанға келиўи режелестирилгенин айтты.
«Келеси ҳәптениң басында Қарақалпақстанға барыўды режелестирип атырмыз. Мәмлекет мәслҳәтшылары барып келди ҳәм биз үлкен реже менен барамыз. Корея ҳәм Қытай елшилери де болады. Еки жылда Қарақалпақстанда көп ис иследик, бирақ еле де көбирек ислер қылыўымыз керек. Бул аймақта 333 миллион доллар инвестиция негизинде көп емес, нәтийжелер анағурлым көп болыўы керек.
Алдын Қарақалпақстанда туўрыдан-туўры инвестиция 400 миллион долларды қураўы мүмкинлигин көз алдымызға келтире алмайтуғын едик. 400 миллион емес, 4 миллион да болмайтуғын еди. Бирақ буның илажи бар екенин көрип атырмыз, солай ма? 150 миллион экспорттың да имканы бар екен бе? Бар екен. Бирақ биз нәтийжелерди еки есеге арттырыўымз керек.
Ҳәмме аймақлар инвестиция тартыўы керек. Инвестицияны тек ғана министрлер таппайды, ҳәмме ҳәрекет қылыўы керек», – деп Президенттиң сөзлерин келтирген Kun.uz хабаршысы.
Аўдарма: makan.uz