Искерлиги ҳаққындағы мағлыўматты алыў ушын сораўларды қабыллаў тәртиби

Өзбекстан Республикасы Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлиги искерлиги ҳаққындағы мағлыўматты алыў ушын сораўларды қабыллаў, дизимнен өткериў ҳәм қайта ислеў режими  ҳаққындағы

қолланба

Усы қолланба Өзбекстан Республикасының “Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў шөлкемлери искерлигиниң ашықлығы ҳаққында”ғы Нызамына ҳәмде Министрлер Кабинетиниң 2015 жыл 6 ноябрьдеги 320–сан “Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў шөлкемлери искерлигиниң ашықлығы ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы қағыйдаларын әмелге асырыўға жөнелтирилген комплекс илажлар көриў ҳаққында”ғы шешимине муўапық, Өзбекстан Республикасы Турақ-жай коммунал хизмет көрсетиў министрлиги (буннан былай текстте“Министрлик”) искерлиги  ҳаққындағы мағлыўматты алыў ушын сораўларды қабыллаў, дизимнен өткериў ҳәм қайта ислеў режимин белгилейди.

1-БАБ. УЛЫЎМА ҚАҒЫЙДАЛАР

1. Министрликтиң искерлиги ҳаққында мағлыўмат излеўди әмелге асырыпатырған физикалық ямаса юридикалық шахс информациядан пайдаланыўшы есапланады.

 

2. Министрликтиң искерлиги ҳаққындағы мағлыўмат алыўға тийисли сораў (буннан былайлық текстте сораў деп жүритиледи) информациядан пайдаланыў шының Министрлик искерлиги ҳаққындағы мағлыўмат усыныў ҳаққында усы Министрлик ҳәм (ямаса) олардың лаўазымлы шахсларына жолланатуғын аўызша ямаса жазба формадағы (атап айтқанда электрон ҳүжжет формасындағы) талабы болып табылады.

 

3. Информациядан пайдаланыўшы мәмлекетлик шөлкемлерине олардың искерлиги ҳаққындағы мағлыўмат алыў ушын тиккелей ямаса өз ўәкиллери арқалы сораў менен мүрәжәт етиў ҳуқықына ие.

 

 

4. Сораўлар “Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўы шөлкемлери искерлигиниң ашықлығы ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 20-статиясында көрсетилген талапларға муўапық рәсмийластирилиўи керек.

 

 

5. Жазба сораўда мүрәжәт етиўшиниң электрон адресси көрсетилиўи мүмкин. Жазба сораўда электрон мәнзилдиң көрсетилгенлиги мүрәжәт етиўшиниң сораўға информация системасы арқалы электрон формада жуўап алыўға болған разылығы болып табылады.

 

 

6. Сораўлар мәмлекетлик тилинде ҳәм басқа тиллерде берилиўи мүмкин.

 

7. Төмендегилер сораў есапланбайди:

 

физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң арза, шағым ҳәмде усыныслары;

 

усыныс етилиўиниң айриқша қәсиетлери басқа нызам ҳүжжетлеринде нәзердетутылған, мәмлекетлик шөлкемлериниң искерлигине дақылы бар болған информацияның айырым түрлери;

 

Министрлик искерлиги  ҳаққындағы информацияны алыўға тийисли сораўлары.

 

 

8. Информациядан пайдаланыўшы тәрепинен соралған информация нызамда белгиленген тәртипте мәмлекетлик сырлары ямаса нызам менен қорғалатуғын басқа сырын қурайтуғын мағлыўматлар түрине киритилген болса, сораўда көрсетилген информацияны усыныў бийкар етиледи ҳәм информациядан пайдаланыў шыға тийкарлантырылган жуўап жибериледи.

2-БАБ. СОРАЎЛАРДЫ ҚАБЫЛЛАЎ

9. Информациядан пайдаланыўшы мәмлекетлик шөлкемлерине аўызша ямаса жазба формада яки электрон ҳүжжет формасында сораў менен мүрәжәт етиўи мүмкин.Бунда электрон ҳүжжет формасындағы сораўлар Министрлик рәсмий веб-сайтлары,рәсмий электрон почта мәнзиллери ямаса Өзбекстан Республикасы Бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлери порталы арқалы усыныс етиледи.

 

 

10. Сораўларды қабыллаў ҳәм дизимнен өткерилиўин тәмийинлеў Министрдиң буйрығы менен белгиленген сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямасажуўапкер хызметкер тәрепинен әмелге асырылады.

 

11. Сораў почта арқалы келип түскенде, сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер тәрепинен конвертте сораў бар екенлиги тексериледи.

 

Конвертте сораўдың ямаса сораўда көрсетилген қосымшалардың жоқ екенлиги анықланғанда, сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер тәрепинен еки нусқада акт дүзиледи, олардан бири (сораў ҳәм ол жиберилген конверт менен бирге) сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкерде қалады, екиншиси гүзетиў хатына қосымша етилген ҳалда конвертде көрсетилген мәнзил бойынша жибериледи.

12. Электрон ҳүжжет формасында сораў түскен күнинде қағазға басып шығарылыўы,жумыс ўақыты тамам болғандан кейин түскен тәғдирде болса – нәўбеттеги жумыс күнинде қағазға басып шығарылыўы керек.

 

 

13. Информациядан пайдаланыўшыны идентификациялаў мүмкиншилигин беретуғын мағлыўматлар көрсетилмеген сораў аноним есапланады ҳәм көрип шығылмайды.

 

 

14Сораў аноним деп тән алынғанда, бул ҳаққында атқарыўшы (ямаса атқарыўшылар) тәрепинен жуўмақ дүзиледи. Жуўмақда сораўды аноним деп тән алыўетиў ушын тийкарлар көрсетиледи. Сораўды аноним деп тән алыў ҳаққындағы жуўмақ сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер тәрепинен тастийиқланади ҳәмде мәмлекетлик органы басшысы ямаса кепиллик берилген басқа лаўазымлы шахс тәрепинен орынлаўжан алынады.

 

 

15. Алдынғы сораўлар бойынша жиберилген жуўаптан наразылық билдирилген,соның менен бирге егер қайта сораў келип түскен ўақытта көрип шығыўдың нызам ҳүжжетлеринде белгиленген мүддети таўсылған болса, алдынғы сораў ўақытында көрип шығылмағанлығы ҳаққында хабар етилген, әйне бир информациядан пайдаланыўшыдан келип түскен сораў қайталанған деп есапланады.

Қайталанған сораўға ол келип түскеннен кейин нәўбеттеги дизим индекси берилип,Сораўларды дизимге алыў журналында ямаса электрон ҳүжжет айланыў системасында ” қайталанған” деп белгиленеди .

 

16. Мәлим бир информациядан пайдаланыўшының сораўы нусқасы сораў дубликаты есапланады. Министрликке сораў дубликаты (нусқасы) келип түскен жағдайларда,усы сораўға бөлек тәртип номери берилметен, биринши рет дизимге алынған сораўдың тәртип номери ҳәм одан кейин бас ҳарфте ” /Д” белгиси ҳәмде сораў келип түскен сәне менен белгиленеди (мысалы, сораў биринши рет 2016 жыл 10 мартда 10 -1-25 менен дизимге алынған болып, сораў дубликаты да келип түскенде, ” 2016 жыл 10 март, 10 -1-25/Д” сыяқлы дизимге алынады).

 

 

3-БАБ. СОРАЎЛАРДЫ ДИЗИМНЕН ӨТКЕРИЎ

 

 

17. Сораў Министрликке келип түскеннен кейин, ол сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер тәрепинен Сораўларды дизимге алыў журналына ямаса электрон ҳүжжет айланыў системасына белгиленеди.

 

 

18. Сораўларды дизимге алыў журналы ямаса электрон ҳүжжет айланыў системасында сораў қабыл етилген сәне, сораўдың тәртип номери, сораў менен мүрәжәт еткен физикалық шахстын фамилиясы, аты ҳәм әкесиниң аты, жасаў жайы (юридикалық шахслар ушын – юридикалық шахстың толық аты, оның жайласқан жери (почта адресси) ҳаққындағы мағлыўматлар, сораўдың қысқаша мазмуны, егер сораў дубликат ямаса қайта келген болса, оның дубликат ямаса қайта келгенлиги ҳәмде сораў атқарыўы ҳаққындағы мағлыўматлар көрсетиледи.

 

 

19. Информациядан пайдаланыўшы өз сораўын ол көрип шығылғанңа шекем ҳәм көрип шығылып атырған ўақытта арза бериў арқалы қайтариб алыў ҳуқықына ийе.

 

4-БАБ. СОРАЎЛАРДЫ ҚАЙТА ИСЛЕЎ

 

 

20. Қабыл етилген ҳәм дизимге алынған сораўлар бир жумыс күни ишинде Министрямаса оның орынбасарына резолютсия (сораўды орынлаў бойынша көрсетпе) қойыў ушын киритиледи.

 

 

21. Резолютсияда сораўды жырлаў ушын жуўапкер етип белгиленген структуралық бөлим (лар) басшыының фамилиясы, тапсырма мазмуны сәўлелендириледи ҳәмде Министр ямаса оның орынбасары тәрепинен имзаланады ҳәм сәне қөйылады.

 

22. Резолютсия жазылғанынан кейин, сораў сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер тәрепинен сораўды орынлаў ушын жуўапкер етип белгиленген структуралық бөлим жумысшысыға қол қойдырған ҳалда тапсырылады.

 

 

23. Сораўлар ” Мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўы шөлкемлери искерлигиниң ашықлығы ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының 19-статиясында белгиленген тәртипте ҳәм мүддетлерде көрип шығылады.

 

 

24. Сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер үзликсиз түрде Министрликте сораўлар менен ислеў системасын жетилистириў,соның менен бирге министрлик искерлиги ҳаққында үзликсиз соралыўшы информацияларды баспа етиў ҳәмде тағы басқа зәрүрли мәселелер бойынша усыныслар таярлаў мақсетинде сораўларды улыўмаластырыў, оларды мазмунан бирлестириў ҳәм басқа сыртқы көринислерде қайта ислеўди әмелге асырады.

5-БАБ. АЎЫЗЕКИ СОРАЎЛАРДЫ ҚАБЫЛ ҚЫЛЫЎДЫ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЎ

 

 

25. Министр тастийиқланган график тийкарында белгиленген күн ҳәм саатларда физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң ўәкиллерин қабыллаў шөлкемлестириледи.

 

 

26. Министрликде информациядан пайдаланыўшыларды қабыллаў ушын мөлшерленген бөлек бөлме ажратылыўы мүмкин.

 

 

27. Информациядан пайдаланыўшы аўызша мүрәжәт жетип атырғанда, Министрлик жуўапкер хызметкерине өзиниң шахсини тастийиқлайтуғын ҳүжжетин, юридикалық шахстың wәкили болса, өзиниң шахсын ҳәм ўәкилликлерин тастыйықлайдыған ҳүжжетлерин көрсетиўи керек. Бундай ҳүжжетлерди көрсетпеген информациядан пайдаланыўшылар қабыл етиңмейди.

 

 

 

28. Аўызша сораў менен мүрәжәт еткен информациядан пайдаланыўшыны қабыллаўсораў мәнисинен келип шығып, тийисли бөлим басшыы ҳәмде сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим жумысшысы ямаса жуўапкер хызметкер қатнасыўында әмелге асырылады.

Егерде аўызша сораў менен мүрәжәт еткен информациядан пайдаланыўшыны қабыллаў ўақтында усы сораўды көрип шығыў усы мәмлекетлик органының искерлик шеңберине кирмеўи анықланса, оған соралып атырған информацияны алыў бойынша сораў менен қайсы мәмлекетлик органына мүрәжәт етиўи мүмкинлиги тусинтириледи және бул ҳаққында Сораўларды дизимге алыў журналына ямаса электрон ҳүжжет айланыў системасына белгиленеди.

 

29. Информациядан пайдаланыўшылардың аўызша сораўлары Министрликтиң “исеним телефонлари” арқалы қабыл етилиўи мүмкин. Бунда сораўлар усы Жолламада белгиленген тәртипте рәсмийлестириледи.

 

30. Аwызша сораўға, мүмкиншиликке қарай, тезлик пенен жуўап берилиўи керек.

6 -БАБ. СОРАЎЛАРДЫҢ КӨРИП ШЫҒЫЛЫЎЫН МОНИТОРИНГ ҚЫЛЫЎ

31. Сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер сораўларды орынлаў ушын жуўапкер етип белгиленген структуралық бөлиндилер тәрепинен сораўлар көрип шығилыўын мудамы мониторинг етеди, зәрүр жағдайларда, сораўлардың ўақытында көрип шығилыўын тәмийинлеў илажларын көреди.

 

 

32. Сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер сораўларды көрип шығыў мүддетлери ҳәм режими сораўларды орынлаў ушын жуўапкер етип белгиленген структуралық бөлимлер тәрепинен бузылыўы ҳаққында Министр ямаса оның орынбасарларын тезлик пенен хабардар етеди.

 

 

33.Сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер мониторинг нәтийжелери бойынша ҳәр айда Министр ямаса оның орынбасарларына сораўлар көрип шығилыўының аўҳалы ҳаққындағы информацияны, зәрүр болғанда, әмелдеги кемшиликлерди сапластырыў, мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўы шөлкемлери искерлигиниң ашықлығы ҳаққындағы нызам ҳүжжетлери бузылыўына жол қойған хызметкерлерге жуўапкершилик илажларын көриў бойынша тийисли усыныслар киритеди етеди.

 

 

34. Сораўлар менен ислейтуғын структуралық бөлим ямаса жуўапкер хызметкер сораўларды улыўмаластырып, анализ етип барады.

Зәрүр жағдайларда, анализ нәтийжелери бойынша Министр ямаса оның орынбасарларына министрликте сораўлар менен ислеў системасын ҳәм тийисли нызам ҳүжжетлерин жетилистириў бойынша, соның менен бирге информациядан пайдаланыўшылар тәрепинен мәмлекетлик органы искерлиги туўрысында үзликсиз сораўшы информацияларды баспа етиў ҳәмде тағы басқа зәрүрли мәселелер бойынша усыныслар киритеди.

 

7-БАБ. ЖУЎМАҚЛАЎШЫ ҚАҒЫЙДАЛАР

 

 

35. Усы қолланба талапларының бузылыўына айыпкер болған шахслар нызам ҳүжжетлерине муўапық жуўапкер болады.