ИШИМЛИК СУЎ ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ

ИШИМЛИК СУЎ ТӘМИЙНАТЫ ҲӘМ КАНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМАЛАРЫН КОМПЛЕКС РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ
ҲӘМ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚЫЛЫЎ

 

 

халықтың, әсиресе, аўыллық жайларда таза ишимлик суўдан пайдаланыўын жақсылаўға тийисли комплекс илажларды әмелге асырады;

 

тастийиқланатуғын дәстўрлер шеңберинде Министрликтиң суў тәмийнаты шөлкемлери қатнасыўында әмелдеги суў өткериў ҳәм канализация қурылыс ҳәм тармақларын қурыў, барларын модернизация ҳәм реконструкция етиўди әмелге асырады;

 

суў тәмийнаты шөлкемлериниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў,оларды заманагөй үскенелер, машина ҳәм механизмлар, ремонтлаў-пайдаланыў ҳәм өлшеў техникасы менен үскенелеўге тийисли комплекс илажларды әмелге асырады;

 

ишимлик суўды өндирис ҳәм технологиялық процесслери натийжелилигин асырыў,белгиленген талапларға муўапық оның сапасын тәмийинлеў, өндирис процесинеенергия ҳәм суўды тежейтуғын технология ҳәмде үскенелерди енгизиўге қаратылған илажларды әмелге асырады;

 

суў тәмийнаты ҳәм канализация системаларыны, атап айтқанда мәмлекетлик-жекешериклик тийкарында басқарыўдың базар принципларына сай механизмларын усыныс етеди;

 

суў тәмийнаты шөлкемлериниң финанслық-економикалық турақлылығын, олардың хызметлери ушын нарқ белгилеў режимин жетилистириўди тәмийинлейтуғын шараятлар жаратады;

 

регионаралық суў қубырлары тармағын раўажландырыўмәселесинде бирден-бир техника сиясатын алып барады ҳәм жүргизеди, регионаралық суў қубырлары тармағы искерлигин муўапықластырады, олардан нәтийжели пайдаланыў, оларды исенимли ҳәм турақлы искерлик көрсетиўин тәмийинлейди;

 

суў тәмийнаты ҳәм канализация обьектлерин ўақытында жумысқа түсириў бойынша мәнзилли дәстўрлер әмелге асырылыўын муўапықластырады ҳәм мониторинг етеди;

 

Республика аймағинда суў тәмийнаты ҳәм канализация системасы обьектлерин проектлаштириш, қурыў, раўажландырыўдың ҳәм реконструкция етиўде бирден-бир сиясат жүргизеди;

 

Өзбекстан Республикасы Архитектура ҳәм қурылыс мәмлекетлик комитетиниң суў тәмийнаты ҳәм канализация обьектлерин, атап айтқанда алдыңғы шет ел тәжирийбелеринен пайдаланып проектлаштириш, қурыў, реконструкция ҳәм модернизациялаў бойыншажумысларында қатнасады;

 

елатлы пунктлердиң қаласазлық ҳүжжетлерин инабатқа алған ҳалда, суў тәмийнаты ҳәм канализация системасын раўажландырыўдың аймақлық схемаларын ислеп шығады;

 

суў трубалары ҳәм канализация қурылысларында енергия ҳәм ресурсды тежейтуғын жаңа технология ҳәмде үскенелерди енгизиўге тийисли усыныслар ислеп шығыўда қатнасады;

 

орайластырылған суў тәмийнаты ҳәм канализация обьектлерин ҳәр бир елатлы пункти бойынша ҳәм улыўма, суў тәмийнаты шөлкемлери бойынша паспортластырады ҳәм де паспортластырыў нәтийжелери тийкарында үзликсиз жаңаланатуғын електронмағлыўматлар базасын ислеп шығады;

 

ишимлик суў тәмийнатына жалғанған барлық категориядағы қарыйдарлар ушын заманагөй есапқа алыў приборларын басқышпа-басқыш орнатыў бойынша «жол картасы» ның әмелге асырылыўын тәмийинлейди;

 

Өзбекстан Республикасы Геология ҳәм минерал ресурслар мәмлекетлик комитетиниң жерасты кепиллик берилген ишимлик суў дәреклери бойынша жуўмағы әмелдеги, суў тәмийнаты ҳәм канализация обьектлерин қурыў, реконструкция ҳәм модернизациялаў бойынша проект ҳүжжетлериниң, соның менен бирге, суў ресурсларынан ақылға сай пайдаланыў усылларын енгизиў, проектга тийисли мақултүсетуғын техникалық шешимлерди қоллаў бойынша техникалық тапсырмаларды ислеп шығады ҳәм тастыйықлайды;

 

Өзбекстан Республикасы Экономика министрлиги ҳәм Финанс министрлиги менен бирге ислескен ҳалда, проект-қыдырыў жумыслары, суў тәмийнаты ҳәм канализация обьектлерин қурыў, реконструкция ҳәм модернизациялаўдың мәнзилли дизимлерин тастыйықлайды;

 

Ишимлик суў тәмийнаты ҳәм канализация системаларын комплекс раўажландырыўдың ҳәм модернизациялаўға тийисли дәстүрлерди әмелге асырыў ушын ажратыладыған қаржылардан нәтийжели ҳәм мақсетли пайдаланыўдытәмийинлейди.