«Бирден-бир есап-санақ орайы» мәмлекетлик уритар кәрханасы

 

     Қаракалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлиги жанындағы «Бирден-бир есап-санақ орайы» мәмлекетлик уритар кәрханасы (кейинги орынларда “Орай” деп аталады) Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 24-апрельдеги “2017-2021 жылларда көп квартиралы үй-жай фондын сақлаў ҳәм оннан пайдаланыў дизимин жәнеде жеделлестириў ис-иләжлары ҳаққында”ғы ПҚ-2922 санлы қарары тийкарында шөлкемлестирилди.

   Орай меншиклестирилген үй-жай ийелери шерикликлерине (кейинги орынларда “шерикликлер” деп жүргизиледи) бухгалтерлик есап-китап жүритиў, консалтинг хызметлерин көрсетиў ҳәм меншиклестирилген үй-жай ийелери шерикликлери ағзаларынан мәжбүрий төлемлерди жыйнаў шәртнама тийкарында хызметлер көрсети орайдың тийкарғы мақсети есапланады.

        Орайнинг тийкарғы ўазыйпалары болып төмендегилер есапланады:

    Орай филиаллары тәрепинен шерикликлерге шәртнама тийкарында бухгалтерлик есабын жүритиўди шөлкемлестириў;

     Орай филиаллары тәрепинен шерикликлерге шәртнама тийкарында консалтинг хызметлер көрсатиўди шөлкемлестириў;

     Орай филиаллары тәрепинен шерикликлерга шәртнама тийкарында  ағзалардан мәжбүрий төлемлерди жыйнаў бойынша хызметлер көрсатиўди шөлкемлестириў;

    Орай филиалларының жумысын шөлкемлестириў ҳәм олардың искерлигин муўапықластырыў ҳәмде қадағалаўды әмелге асырыў;

     Орай филиаллары жумысларына әмелий ҳәм методикалық жәрдем көрсетиў;

     Орай ҳәм орай филиаллары ҳәмде шерикликлер тәрепинен бухгалтерияны, бухгалтерия есап-санақын жүритиўди нызам, нызам ҳүжжетлери ҳәмде норматив ҳүжжетлерде белгиленген талабларына риоя этилишини тәмийнлеў илажларын көриў.

     Орайга нызам ҳәм нызам ҳүжжетлерине ҳәмде шөлкемлестириўшиси тәрепинен басқа ўазыйпалар жүклениўи мүмкин.

     Орай өзине жүклетилген тийкарғы ўазыйпалардан келип шығып, төмендеги функцияларды әмелге асырады:

      меншиклестирилген үй-жай ийелери шерикликлерине бухгалтерия есап-санақ жумысларын тәртипке салыў бойынша ис-илажлар көреди;

     шерикликлер ағзаларының мәжбүрий төлемлери ҳәм басқа түсимлер исенимлилигин, тезкарлығын тәмийнлейди;

    шерикликлердиң ағзалары ҳаққында мағлыўматлар базасын ислеп шығыўды  шөлкемлестиреди;

    Орай ўазыйпаларын, орай филиаллары жумысларын әмелге асырыўда инновацион ҳәм информациялық технология жаңалықларын қоллаў, ҳәмде олардың толық системалы ис жүргизиўин тәмийнлейди;

    шерикликлер тәрепинен көрсатилетуғын хызметлер сапасын асырыў, хызмет түрлерин кеңейтириў ҳәм тараў өнимдерлығын арттырыў;

    Орай, филиаллары ҳәм шерикликлер ушын әмелий оқыў, семинар, тренинг ҳәм конференциялар өткизеди;

    Орай ҳәм орай филиаллары жумыслариниң өнимдерлығын арттырыў ҳәмде шерикликлер жумысларын раўажландыраў бойынша Қарақалпақстан Республикасы Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў министрлигине усыныслар киритеди;

    жергиликли  мәмлекет ҳәкимияты, өзин-өзи басқарыў органлары, мәмлекетлик емес – коммерсиялық емес ҳәм жәмийетлик шөлкемлер менен өз-ара бирге ислеседи;

    өз искерлигине киритилген мәселелерге байланыслы мүрәжаат (усыныс, арза, шағым)ларды нызамшылықта белгиленген тәртипте көрип шығады ҳәм зәрўр илажлар көреди;

    Орай, филиаллары ҳәм Шерикликлер тәрепинен пуқаралар ҳәм юридик  шахсларды қабыл қилиўды шөлкемлестиреди;

    Орай, филиаллары ҳәм Шерикликлер тәрепинен пуқаралар ҳәм юридик  шахслардың мүрәжаатларын көрип шығыўды шөлкемлестиреди;

    Орай, ҳәм Шерикликлерда электрон ҳүжжет айланыў системасын жаратады;

    шерикликлердиң мағлыўматларын информациялық технологияларында қайта ислеўдиң бирден-бир системасын ислеп шығады;

     мағлыўматлар базасын жүклетилген ўазыйпалар бойынша тийисли мәмлекетлик шөлкемлери ҳәм банклардың автоматластырылған хабар системаларына интегралластырады;

шерикликлердиң бухгалтерлик есабын жүритиў бойынша технологик процеслерди раўажландырады;

жаңа технологиялар ҳәм мағлыўматларға ислеў бериў усылларынан пайдаланыў, тәжрийбе алмасыў бойынша семинарларды, сондай-ақ республика көлеминде шөлкемлестиреди ҳәм өткизеди;

шерикликлер ағзаларына мәжбүрий төлемлер төлеўде қолайлық яратиш, мағлыўматларды тезлик пенен алыў шәраятларын жаратыў;

шерикликлер қурамындағы кўп квартиралы үйлер бойынша мәнзилли мағлыўматлар топлайды;

шерикликлердиң дебитор қарздарлықты қысқартыў бойынша ис-иләжларды ислеп шығады ҳәм оның филиаллары тәрепинен атқарылыўын қадағалайды;

шерикликлерге шәртнама тийкарында хизмат көрсатиў сапасын осыради, олардың түрлерин кеңейтиреди ҳәм олардың өнимдарлығын асырық бойынша усыныслар ислеп шығады;

   орай, орай филиаллары ҳәм шерикликлер жумысларына байланыслы ҳуқуқий-норматив ҳүжжетлер базасын ислеп шығыў ҳәм дәстүрий-техник инфратўзилмелерди яратыў ҳәмде раўажландырыў, шерикликлер мағлыўматларға ислеў бериў барысын автоматластырыў ис-илажларын әмелге асырады;

    пән ҳәм техника жаңалықларын пайдаланып жергиликли ҳәм сырт ел тәжрийбелерин анализ қылады ҳәм оларды қоллаў бойынша усыныслар ислеп шығады;

    сыр ҳәм жасырын есапланған ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматлардың сақланыўың ҳәмде рухсат берилмеген шахсларға пайдаланыўдан қорғалыўын тәмийнлеў илажларын көреди;

    Орай, филиаллары ҳәм шерикликлер тәрепинен жыллық ис режелерди туўры ҳәм хақыйқый дүзиў бойынша усыныслар ислеп шығыў;

    филиаллар тәрепинен шериклик ағзаларының мәжбүрий төлемлерин жыйнаў ҳәм өндириў бойынша усыныс ҳәм тапсырмалар береди.

    Орайға нызам ҳәм нызам ҳүжжетлерине ҳәмде шөлкемлестириўши тәрепинен басқа функцияларды әмелге асырыў белгилениўи мүмкин.